Wednesday, May 21, 2008

Hờ hờ en hen

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "Ha Noi niem tin va hi vong.mp - Ha Noi niem tin va hi vong

Hichic, t\u00f4i b\u1ecb
nh\u00e0 b\u00e1o m\u1eafng

Kh\u1ed5 c\u00e1i l\u00e0 m\u00ecnh ch\u01b0a t\u1eebng b\u1ea3o b\u00e1o ch\u00ed Vi\u1ec7t Nam l\u00e0 h\u00e8n (l\u00fd do kh\u00f4ng ph\u1ea3i m\u00ecnh ngh\u0129 l\u00e0 b\u00e1o ch\u00ed Vi\u1ec7t Nam kh\u00f4ng h\u00e8n m\u00e0 b\u1edfi v\u00ec m\u00ecnh ngh\u0129 n\u1ebfu c\u00f3 h\u00e8n th\u00ec c\u0169ng l\u00e0 trong s\u1ef1 h\u00e8n chung c\u1ee7a c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, c\u00e1c nh\u00e0 b\u00e1o kh\u00f4ng h\u00e8n nhi\u1ec1u h\u01a1n c\u0169ng ch\u1ea3 h\u00e8n \u00edt h\u01a1n nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng kh\u00e1c). V\u00e0 d\u00f9 sao, trong c\u00e1i tr\u1ea1ng th\u00e1i x\u00e3 h\u1ed9i m\u00e0 \"nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u ch\u00ednh tr\u1ef1c b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng c\u0169ng l\u00e0 can \u0111\u1ea3m\" th\u00ec nh\u1eefng nh\u00e0 b\u00e1o ch\u00ednh tr\u1ef1c (nh\u01b0 nh\u00e0 b\u00e1o H\u1ea3i, Chi\u1ebfn ?) hay nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi n\u00f4ng d\u00e2n ch\u00ednh tr\u1ef1c (nh\u01b0 \u00f4ng n\u00f4ng d\u00e2n Lam g\u1eedi th\u01b0 cho Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng) c\u0169ng l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi can \u0111\u1ea3m r\u1ed3i.

M\u1ed9t s\u1ed1 b\u1ea1n c\u0169ng tr\u00e1ch t\u00f4i nh\u00ecn c\u00e1c s\u1ef1 vi\u1ec7c v\u1edbi th\u00e1i \u0111\u1ed9 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ngo\u00e0i cu\u1ed9c, thi\u1ebfu th\u00f4ng c\u1ea3m v\u00e0 kh\u00f4ng bi\u1ebft \u0111\u1eb7t m\u00ecnh v\u00e0o v\u1ecb th\u1ebf ng\u01b0\u1eddi trong cu\u1ed9c, hay tr\u1ecbch th\u01b0\u1ee3ng, d\u1ea1y \u0111\u1eddi... Th\u00ec \u0111\u00fang l\u00e0 t\u00f4i nh\u00ecn s\u1ef1 vi\u1ec7c v\u1edbi t\u01b0 c\u00e1ch ng\u01b0\u1eddi ngo\u00e0i cu\u1ed9c, t\u01b0 c\u00e1ch m\u1ed9t \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 v\u00e0 ngh\u0129 v\u1ec1 nh\u1eefng g\u00ec n\u00ean l\u00e0m v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m. N\u1ebfu c\u00e1c b\u1ea1n nh\u00e0 b\u00e1o mu\u1ed1n ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc \u0111\u1eb7t m\u00ecnh v\u00e0o tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u00e1c b\u1ea1n \u1ea5y, \u0111\u1ec3 th\u00f4ng c\u1ea3m v\u1edbi nh\u1eefng kh\u00f3 kh\u0103n gh\u00ea g\u1edbm, nh\u1eefng ph\u1ee9c t\u1ea1p v\u00f4 c\u00f9ng c\u1ee7a c\u00e1c b\u1ea1n (m\u00e0 ti\u1ebfc thay, v\u00ec hi\u1ebfm khi c\u00e1c b\u1ea1n k\u1ec3 ra- do nhi\u1ec1u l\u00fd do c\u00f4ng khai, b\u00ed m\u1eadt v\u00e0 n\u1eeda b\u00ed m\u1eadt- n\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc ch\u1ec9 bi\u1ebft l\u00e0 n\u00f3 kh\u00f3 kh\u0103n v\u00e0 n\u00f3 ph\u1ee9c t\u1ea1p, ch\u1ee9 nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o th\u00ec c\u0169ng kh\u00f4ng r\u00f5) th\u00ec c\u00e1c b\u1ea1n nh\u00e0 b\u00e1o \u0111\u00f4i khi c\u0169ng th\u1eed \u0111\u1eb7t v\u1ecb tr\u00ed m\u00ecnh v\u00e0o vai tr\u00f2 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc, v\u00e0 v\u00e0o vai tr\u00f2 ng\u01b0\u1eddi ngo\u00e0i cu\u1ed9c.

\u1ede n\u01b0\u1edbc m\u00ecnh, c\u00e1c nh\u00e0 v\u0103n v\u1eabn hay l\u00ean gi\u1ecdng \"\u0111\u1ed9c gi\u1ea3 th\u1ecb hi\u1ebfu t\u1ea7m th\u01b0\u1eddng\", c\u00e1c nh\u00e0 b\u00e1o v\u1eabn quen n\u00f3i thay l\u1eddi d\u01b0 lu\u1eadn \"d\u01b0 lu\u1eadn ph\u1eabn n\u1ed9, l\u00ean \u00e1n, c\u0103m ph\u1eabn, chia s\u1ebb, c\u1ea3m th\u00f4ng, lo ng\u1ea1i....\" nh\u01b0ng hi\u1ebfm khi h\u1ecd th\u1eed t\u1ef1 \u0111\u1eb7t m\u00ecnh v\u00e0o v\u1ecb tr\u00ed c\u1ee7a \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 hay c\u1ee7a m\u1ed9t ph\u1ea7n t\u1eed trong d\u01b0 lu\u1eadn \u0111\u1ea5y. Ph\u1ea3n \u1ee9ng c\u1ee7a c\u00e1c b\u1ea1n khi d\u01b0 lu\u1eadn c\u00f3 nh\u1eefng \u00fd ki\u1ebfn kh\u00e1c (v\u00ed d\u1ee5 b\u00e0i B\u00f9i Ch\u00ed Vinh, m\u1ed9t s\u1ed1 \u00fd tr\u00ean blog Osin, tr\u00ean blog Dong A...) th\u01b0\u1eddng r\u1ea5t c\u1ea3m t\u00ednh v\u00e0 thi\u00ean v\u1ec1 ph\u00ea ph\u00e1n c\u00e1 nh\u00e2n, suy \u0111o\u00e1n \u0111\u1ed9ng c\u01a1, nh\u00e2n th\u00e2n...r\u1ed3i th\u1eafc m\u1eafc t\u1ea1i sao l\u1ea1i kh\u00f4ng \u0111o\u00e0n k\u1ebft b\u1ea3o v\u1ec7 ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb b\u1eaft, r\u1ed3i n\u00f3i r\u1eb1ng ng\u01b0\u1eddi b\u00ean ngo\u00e0i kh\u00f4ng th\u1ec3 hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c n\u1ed9i t\u00ecnh b\u00ean trong v\u00e0 thi\u1ebfu th\u00f4ng tin (nh\u01b0ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi l\u1ea1i mu\u1ed1n ng\u01b0\u1eddi b\u00ean ngo\u00e0i ph\u1ea3i th\u00f4ng c\u1ea3m v\u00e0 \u0111\u1eb7t m\u00ecnh v\u00e0o c\u00e1i kh\u00f3 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u00ean trong)...Th\u1ef1c ch\u1ea5t, ch\u00ednh nh\u1eefng ph\u1ea3n \u1ee9ng \u0111\u1ea7y c\u1ea3m t\u00ednh c\u1ee7a c\u00e1c b\u1ea1n khi\u1ebfn t\u00f4i c\u1ea3m th\u1ea5y kh\u00f3 ch\u1ecbu tr\u00ean t\u01b0 c\u00e1ch ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc. C\u00e1c b\u1ea1n mu\u1ed1n d\u01b0 lu\u1eadn \u1ee7ng h\u1ed9 c\u00e1c b\u1ea1n nh\u01b0ng s\u1eb5n s\u00e0ng v\u00f9i d\u1eadp nh\u1eefng \u00fd ki\u1ebfn kh\u00e1c c\u00e1c b\u1ea1n, \u0111\u00f4i khi b\u1eb1ng nh\u1eefng l\u00fd do r\u1ea5t v\u1edb v\u1ea9n nh\u01b0 \"kh\u00f4ng bi\u1ebft r\u00f5 th\u00ec \u0111\u1eebng c\u00f3 n\u00f3i\" hay \"ch\u1ec9 \u0111o\u00e1n m\u00f2\"...

C\u00f2n v\u1ec1 ch\u1eef \"h\u00e8n\", nhi\u1ec1u b\u1ea1n trong gi\u1edbi b\u00e1o ch\u00ed ngh\u0129 r\u1eb1ng t\u00f4i n\u00f3i n\u1ec1n b\u00e1o ch\u00ed hay m\u1ed9t t\u1edd b\u00e1o n\u00e0o \u0111\u00f3 l\u00e0 \"h\u00e8n\". T\u00f4i ngh\u0129 l\u00e0 ai s\u1ed1ng \u1edf Vi\u1ec7t Nam, n\u00f3i chung \u00edt hay nhi\u1ec1u, c\u0169ng \u0111\u1ec1u h\u00e8n \u0111i c\u1ea3 (c\u00f3 ch\u0103ng tr\u1eeb c\u00e1c b\u1eadc cao nh\u00e2n S\u00e0o Ph\u1ee7 H\u1ee9a Do Trang Chu Ph\u1ea1m L\u00e3i n\u00e0o \u0111\u00f3), n\u00ean vi\u1ec7c b\u00e1o ch\u00ed c\u00f3 h\u00e8n th\u00ec c\u0169ng l\u00e0 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. Nh\u00e0 b\u00e1o n\u00f3i chung c\u0169ng kh\u00f4ng h\u00e8n h\u01a1n nh\u00e0 gi\u00e1o, nh\u00e0 v\u0103n, nh\u00e0 s\u01b0...v\u00e0 v\u00ec th\u1ebf c\u0169ng \u0111\u1eebng qu\u00e1 x\u00fac \u0111\u1ed9ng khi gi\u1ea3 d\u1ee5 c\u00f3 ai \u0111\u00f3 b\u1ea3o b\u00e1o ch\u00ed l\u00e0 h\u00e8n. Nh\u01b0 \u00f4ng
Ph\u1ea1m Xu\u00e2n Nguy\u00ean c\u00f3 vi\u1ebft \"Tr\u00ed th\u1ee9c Vi\u1ec7t Nam, cho ph\u00e9p t\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00f3i th\u1eb3ng n\u00f3i th\u1eadt, mang b\u1ea3n t\u00ednh th\u1ee5 \u0111\u1ed9ng, xu th\u1eddi v\u00e0 h\u00e8n nh\u00e1t c\u1ed1 h\u1eefu. (\u1ea4y v\u1eady m\u00e0 tr\u00ed th\u1ee9c thu\u1ed9c \u0111\u1ecba c\u00f2n l\u00e0 kh\u00e1 h\u01a1n tr\u00ed th\u1ee9c x\u00e3 h\u1ed9i ch\u1ee7 ngh\u0129a v\u1ec1 t\u01b0 c\u00e1ch tr\u00ed th\u1ee9c c\u1ee7a m\u00ecnh).Nguy\u00ean nh\u00e2n \u1edf \u0111\u00e2y l\u00e0 t\u1eeb s\u1ef1 sinh th\u00e0nh c\u1ee7a gi\u1edbi tr\u00ed th\u1ee9c Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 t\u1eeb m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng x\u00e3 h\u1ed9i trong \u0111\u00f3 tr\u00ed th\u1ee9c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng.\" (b\u00e0i vi\u1ebft cho h\u1ed9i th\u1ea3o \"X\u00e2y d\u1ef1ng \u0111\u1ed9i ng\u0169 tr\u00ed th\u1ee9c trong th\u1eddi k\u1ef3 \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p h\u00f
3a, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i h\u00f3a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc v\u00e0 h\u1ed9i nh\u1eadp kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf\" do Ban Tuy\u00ean gi\u00e1o trung \u01b0\u01a1ng \u0110\u1ea3ng c\u1ed9ng s\u1ea3n Vi\u1ec7t Nam t\u1ed5 ch\u1ee9c).

C\u00f3 th\u1ec3 coi nh\u00e0 b\u00e1o thu\u1ed9c t\u1ea7ng l\u1edbp tr\u00ed th\u1ee9c. \u1ede h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c x\u00e3 h\u1ed9i, c\u00e1c nh\u00e0 b\u00e1o nh\u00ecn chung \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 n\u1eb1m trong gi\u1edbi elite c\u1ee7a x\u00e3 h\u1ed9i v\u1ec1 m\u1eb7t tinh th\u1ea7n, v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng m\u1ea1nh m\u1ebd t\u1edbi d\u01b0 lu\u1eadn x\u00e3 h\u1ed9i. Th\u1ebf n\u00ean vi\u1ec7c ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n mu\u1ed1n c\u00e1c nh\u00e0 b\u00e1o b\u1edbt \"h\u00e8n\" h\u01a1n m\u1ed9t t\u00fd, t\u00f4i ngh\u0129 c\u0169ng l\u00e0 mong \u01b0\u1edbc r\u1ea5t ch\u00ednh \u0111\u00e1ng. Ch\u1ee9 c\u00f2n loay hoay tranh c\u00e3i v\u1ec1 t\u1eeb ng\u1eef ki\u1ec3u chia \u0111\u1ed9ng t\u1eeb h\u00e8n: T\u00f4i h\u00e8n, anh h\u00e8n, anh \u1ea5y h\u00e8n, ch\u00fang ta h\u00e8n, ch\u00fang n\u00f3 h\u00e8n \u0111\u1ec3 r\u1ed3i c\u00e3i nhau t\u00e1n lo\u1ea1n quanh chuy\u1ec7n \"anh h\u00e8n h\u01a1n t\u00f4i\" hay \"anh \u1ea5y \u00edt h\u00e8n h\u01a1n ch\u00fang ta\" hay \"g\u00e3 \u0111\u1ea5y m\u1edbi \u0111\u00edch th\u1ef1c l\u00e0 \"
h\u00e8n \u0111\u1ea1i nh\u00e2n\"\" th\u00ec cu\u1ed1i c\u00f9ng c\u0169ng ch\u1eb3ng \u0111\u1ec3 l\u00e0m g\u00ec.

V\u1ea7ng, th\u00f4i th\u00ec nh\u00e2n d\u00e2n Vi\u1ec7t Nam th\u00f4ng minh, c\u1ea7n c\u00f9, y\u00eau chu\u1ed9ng h\u00f2a b\u00ecnh; ph\u1ee5 n\u1eef Vi\u1ec7t Nam anh h\u00f9ng, trung h\u1eadu \u0111\u1ea3m \u0111ang; nh\u00e0 b\u00e1o Vi\u1ec7t Nam khi\u00eam t\u1ed1n, th\u1eadt th\u00e0, d\u0169ng c\u1ea3m. Nh\u01b0 th\u1ebf th\u00ec t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u s\u1ebd vui, ch\u00e2n ta b\u01b0\u1edbc l\u00f2ng ung dung t\u1ef1 h\u00e0o.

\u0110\u1ebfn ph\u1ea3i \u0111\u1ecdc l\u1ea1i truy\u1ec7n c\u1ee7a Aziz Nesin m\u1ea5t.

Bonus th\u00eam b\u00e0i nh\u1ea1c \u0111\u1ecf n\u00e0y, nghe cho kh\u00ed th\u1ebf, k\u00eca n\u00f3ng ph\u00e1o v\u1eabn v\u01b0\u01a1n l\u00ean tr\u1eddi cao.");To view this multimedia content, please enable Javascript.

24 comments:

 1. Nói bao giờ cũng dễ

  ReplyDelete
 2. Khong the control duoc chuyen nguoi khac judge minh dau, anh khong can phai thanh minh gi ca :)

  ReplyDelete
 3. Hehe, bác Linh vốn hiền lành mà giờ cũng viết/đọc Aziz Nesin, quả là một thay đổi lớn! :P

  ReplyDelete
 4. -Quê hương vạn tuế!

  Ơ thế ra nhà báo chửi bác Linh à? J cứ tưởng là chửi bác Osin?

  ReplyDelete
 5. Với hoàn cảnh Việt Nam như giờ thì khó mà không hèn. Bởi vậy mình thông cảm cho các nhà báo. Có quá nhiều ràng buộc, quản lý và đe nẹt, khiến nhiều người trong số họ không thể nói được, không thể nói hết những thứ mà họ thấy, họ nghe, họ nghĩ. Lơ mơ, người ta cắt mất cần câu cơm là vợ con nheo nhóc ngay. Có lẽ mình chưa đèo bòng vợ con nên chưa hiểu nhiều về các chuyện này. Âu sống ở đời cũng cần nhét cơm vào mồm, ai cũng phải vì mưu sinh, vì gia đình, vì người thân, chỉ mong sự hèn là vô thưởng vô phạt, không gây hại đến ai.

  Mình không sợ bạn nào, nhưng bản thân mình cũng tự cảm thấy mình hèn. Mình có đam mê với cái A, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng theo cái B, vì cái A không đưa lại tiền bạc, không đưa lại một cuộc sống đạm bạc về vật chất. Mình cảm thấy mình hèn vì không vượt qua được định kiến xã hội, không vượt lên được khuôn mẫu suy nghĩ của mọi người về khái niệm thành đạt trong đời sống.

  Ai cũng có những nỗi khổ tâm trong cuộc sống. Mình không dám chỉ trích ai và thông cảm với họ.

  ReplyDelete
 6. Té ra bác Linh "đã bỏ đất nước này ra đi" rồi à? Hahaha! Welcome to the club!

  ReplyDelete
 7. Hình ảnh ví von chó săn, chó cảnh rất hay. Thanks bác Đông đã share.
  J xin phép được bổ sung thêm là ở Việt Nam chó nhiều khi được nuôi chỉ để phục vụ vho các quán thịt cầy.

  ReplyDelete
 8. Tựa đề entry kiểu gì nghe kỳ vậy Linh? :P

  Cultural shock thôi mà. Báo chí VN hơn cả tuần này đã vulnerable lắm rồi. Cũng sẽ chìm trôi... Mới định nhắn bạn "Linh nhà báo" (nhân cmt bên blog Osin của bạn Linh) là avatar mới coi rất "đầu gấu" hợp với 1 phần tính cách của Linh (không phải gào thét la hét đâu nhé) thì đọc entry này. Mỗi người ai cũng có ý kiến và bày tỏ ý kiến. Nhưng tớ kô thấy Linh trịch thượng hay "lên mặt dạy đời". Một outsider vẫn có thể nói lên ý kiến (nghe có vẻ như "không thông cảm vì thiếu thông tin") của mình, vấn đề ai sẽ là người correct ý kiến đó 1 cách hợp lý và thuyết phục mà thôi.

  Nòng pháo vẫn cứ tiếp tục vươn lên trời cao đi ;))
  Đầu gấu vẫn cứ đanh thép 1 cách ôn tồn đi ;))

  ReplyDelete
 9. "Nói bao giờ cũng dễ." Ở VN bây giờ, có bao nhiêu người dám nói những gì bác Linh đã nói trên blog này không? Thiệt tình tớ không hiểu nổi là bác Linh đã nói cái gì về báo chí để bị "mắng" như thế. Theo tớ, bác Linh là người bạn đích thực nhất của báo chí VN, khi bác đã luôn kêu gọi tự do báo chí.

  ReplyDelete
 10. @V+: nói bao giờ cũng dễ, mà ngay cả nói cũng có nhiều người không đủ can đảm để nói nữa :)
  @Linh: chả biết nói gì hơn, tui về nhà nằm ngủ! Vì sao ư? Vì bạn nói hết những gì tui nghĩ rùi. Cộng thêm chút buồn tủi nữa.

  ReplyDelete
 11. Chả lẽ một người ngoài cuộc và hèn, với những thông tin mà mình có được, thì không có quyền nói người trong cuộc hèn?

  Tại sao khi người ta nói mình hèn thì không nhìn lại mình xem người ta nói về mình như thế có đúng không? Và tại sao không coi đó là một cái tát thiện chí, để mình tỉnh ra?

  ReplyDelete
 12. Noi (Dau) Hen nay khong cua rieng ai.
  "đã bỏ đất nước này ra đi" rồi à? Ha! hu! ha! hu! ha! hu!

  ReplyDelete
 13. Bạn Linh bị gái mắng là đúng rồi, kêu ca giề. Người ta đã hèn thì để yên cho người ta hèn, lại cứ chọc gậy bánh xe làm cho người ta giờ không muốn hèn cũng không được, mà hèn cũng chẳng xong. Thế làm gì chả bị ăn chửi :P

  Tớ đã từng đọc các bạn phóng (tinh viên) phương tây tự ví von thế này: nhà báo vào thập niên 60, 70 thì giống như bọn chó cảnh, sủa cho vui cửa vui nhà; sang thập niên 80-90 thì là chó săn, tính chiến đấu rất cao; còn giờ thì là chó bới đống rác =))

  Ngẫm lại thì thấy cái cụm từ "chó bới đống rác" rất hợp với các bạn phóng tinh viên VN nhá. Mk, cấm có bao giờ thấy tự điều tra ra được cái nhéo gì, toàn sục sạo bới móc tát nước theo mưa rồi về đăng bài này nọ kia khác. Trình cao như TN, TT thì tác nghiệp ngon hơn, bài viết pro hơn tí, còn trình fo huyền như bọn ANTG, TP, CAND v.v thì đành phải bịa ra mấy cái trò là thằng tham nhũng này đi chơi cave thế nào, mua virgin của gái ra sao, ăn chơi thác loạn kiểu gì. Mịa, các bạn í viết cứ như các bạn nằm dưới gầm giường lúc chúng nó đang xxx í.

  Sao lúc các bạn a-sê-nôn ra những cái thứ tởm lợm như thế thì không thấy đau lòng, không thấy tội nghiệp cho thân nhân những thằng tham nhũng nhỉ, thế mà đồng nghiệp các bạn bị bắt thì đã giãy đành đạch lên khóc thương cho vợ con các anh. Làm như mỗi 2 chú nhà báo đấy là có vợ con, còn người khác léo có.

  Mà mk, lấy nhéo đâu ra nhà báo chống tham nhũng nhể? Định nghĩa mới à, khái niệm mới à? Hai đc nhà báo bị bắt có thể là người tốt, trung hậu, thực thà chả may bị bắt oan. Oan thì rồi kiểu gì cũng được thả, mí lị ở hiền gặp lành, nhưng mà xin lỗi nhá, chống tham nhũng cái léo gì, cũng chỉ là tát nước theo mưa thôi.

  Hehe, sáng ra vào blog bạn Linh chửi bới hơi nhiều nhỉ. Thôi về xúc miệng phát :D

  ReplyDelete
 14. theo em, có lẽ do các nhà báo Vn chưa chuẩn bị sẵn cho mình một tư duy độc lập. Tính bầy đàn nhiều quá. Những phản biện từ người khác như BùiChí Vinh, Osin họ ko chấp nhận được nên kêu gọi bầy đàn chửi rủa cho thoải mái, cho thoả cái cơn giận của mình, chứ chẳng cần đưa ra luận chứng sai trái ở chỗ nào.
  Sở dĩ có như vậy bởi vì lâu nay họ quen sống trong một thế giới mà thông tin một chiều, đã quen cách chèo lái dư luận. Chỉ cần có những ý kiến trái ngược với mình là tìm cách trả thù, bằng cách này hay cách khác. Tệ nhất là bằng cách bơi móc đời tư của người khác ra như nhà báo Thu Hà của VTV vậy (blogger tên Măng)

  ReplyDelete
 15. hèn là di sản phi vật thể của cả dân tộc này, cớ gì mà ai đó phải nổi xung lên?

  ReplyDelete
 16. À mà bạn Linh hay nhận được thư do các bạn nữ gởi nhỉ? Thích nhỉ! :PPP

  ReplyDelete
 17. 1 "lời khen" dù giả dối vẫn dễ chịu hơn 1 lời chê thật lòng mà!
  Sống ở Việt Nam, nói chung ít hay nhiều, cũng đều hèn đi cả... cái này thì tôi chưa dám chắc. Nhưng tôi biết chắc rằng sống ở Việt Nam kiểu gì cũng mắc bệnh "hình thức" sợ "nói thật" và sợ "động chạm".

  ReplyDelete
 18. chao linh
  day doc bai cua paris roi qua tim hieu bai cua linh thay ca 2 ban deu la nguoi thang than deu mong cho len bao tri que nha duoc tu do va trung thuc
  nhung ca 2 ban len nho khi mot quoc gia chi co mot dang lanh dao thi cai goi la tu do no lam trong khuon kho thoi
  nguoi khon phai luon giu con duong thoat than tranh su phien ha
  doc bai cua linh hay cho cau viet ko phai su hen cua ca nhan ma la hen cho ca dan toc hhhhhhhhhhhhhhi

  ReplyDelete
 19. hehe, lại nhại lại câu cũ, chẳng qua do cơ chế, thời thế nào có người (kiểu) thế ấy. Ai chả vì cơm áo gạo tiền trước mắt, giờ có phải năm 45 nữa đâu mà lý lý tưởng tưởng. Các bạn nhà báo thì trước giờ vẫn kiểu như thế, luôn tách riêng với độc giả. Có bạn còn từng để blast câu đại loại là không làm phó TBT nữa, trở về làm dân. Thế lúc làm Phó tổng thì không là dân à? Bạn Linh cũng nên thông cảm, lỡ tay/miệng đa sự thì khó tránh khỏi thư ái mộ của các bạn độc giả. Nói chung là tớ tôn trong bạn Linh và tôn trọng các bạn nhà báo. :)) Cả nhà vui vẻ, chào thân ái và quyết thắng!

  ReplyDelete
 20. May nguoi o nha thi mang nguoi khac "bo nuoc ra di" nhung khong nghi toi chuyen la muon ve co duoc hay khong?...

  Cai gi dung thi dung o dat nuoc nay hay dat nuoc khac ma noi, no van la dung. Vay thoi!

  ReplyDelete
 21. "Thời buổi gì mà thật quá lạ kỳ, Trung thực với chính mình cũng được gọi là Dũng cảm!" Nếu "dũng cảm" quanh năm sẽ bị tuyệt diệt nhanh chóng như khủng long thôi. Vậy "hèn" cũng là một kỹ năng sống cần thiết, sao không dám nhìn thẳng vào sự thật về bản thân mình nhỉ? Ai ở VIệt nam chẳng hèn, trí thức còn hèn hơn vì dễ "chết" hơn. Từ những năm 80 thế kỷ trước đã có câu:
  "Xưa kia nô lệ một thời
  Vênh vang kẻ sĩ coi trời bằng vung
  Giờ đây cách mạng thành công
  Lom khom trí thức coi vung bằng trời!"
  Không hèn thì là gi?

  ReplyDelete
 22. Lần đầu vào blog của bạn và mình đồng cảm với những điều bạn viết trong entry này. Khi "những điều chính trực bình thường cũng là can đảm" thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về tầng lớp trí thức trong đó có những người cầm bút- vì thế dùng chữ Hèn mình e là còn nhẹ và chẳng có gì oan uổng cả!

  ReplyDelete