Thursday, May 31, 2007

Entry for May 31, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Powered by eSnips.com


Th\u1ebf l\u00e0 h\u1ebft th\u00e1ng 5.

Mai l\u00e0 th\u00e1ng 6.

C\u00f3 bao nhi\u00eau b\u00e0i h\u00e1t, b\u00e0i th\u01a1 v\u1ec1 th\u00e1ng 6? Kh\u00f4ng bi\u1ebft, ch\u1eafc l\u00e0 nhi\u1ec1u, t\u1ea5t nhi\u00ean kh\u00f4ng nhi\u1ec1u b\u1eb1ng m\u00f9a thu nh\u01b0ng nhi\u1ec1u h\u01a1n th\u00e1ng n\u0103m hay th\u00e1ng b\u1ea3y.

Nh\u1edb v\u00e0i c\u00e2u:

\u201cTh\u00e1ng s\u00e1u, m\u01b0a, m\u01b0a. Gi\u00e1 tr\u1eddi \u0111\u1eebng m\u01b0a v\u00e0 anh \u0111\u1eebng nh\u1edb. Tr\u1eddi kh\u00f4ng m\u01b0a v\u00e0 em kh\u00f4ng nh\u1edb, anh c\u00f2n bi\u1ebft l\u00e0m g\u00ec.\u201d Anh c\u00f2n bi\u1ebft l\u00e0m g\u00ec?

Nh\u1edb m\u1ea5y c\u00e2u n\u00e0y c\u00f2n l\u00e0m t\u1ef1a \u0111\u1ec1 cho b\u00e0i Jazz cho m\u1ed9t ng\u00e0y m\u01b0a c\u1ee7a b\u1ea1n Pagoda TTVNOL x\u01b0a.

L\u1ea1i m\u1ed9t c\u01a1n m\u01b0a th\u00e1ng s\u00e1u kh\u00e1c \u201c\u201cTh\u00e1ng s\u00e1u nh\u1ea1t m\u01b0a, m\u01b0a \u01b0\u1edbt m\u1ec1m vai em. Tr\u1eddi m\u00eanh mang x\u00f5a k\u00edn b\u1edd mi ngoan\u201d.

L\u00e3ng m\u1ea1n v\u00e0 \u01b0\u1edbt \u00e1t t\u1edbi s\u1ea7u ng\u01b0\u1eddi. Nh\u01b0ng m\u00e0 d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng. Nh\u1eefng b\u00e0i hay nh\u1ea5t c\u1ee7a Ng\u00f4 Th\u1ee5y Mi\u00ean ho\u00e0n to\u00e0n c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng g\u00e2y nghi\u1ec7n, ng\u1ecdt ng\u00e0o qu\u00e1 ng\u1ecdt ng\u00e0o kh\u00f4ng ch\u1ecbu n\u1ed5i. N\u1ebfu y\u00eau m\u1ed9t c\u00f4 n\u00e0o gi\u1ed1ng m\u1ea5y c\u00f4 trong nh\u1ea1c Ng\u00f4 Th\u1ee5y Mi\u00ean li\u1ec7u c\u00f3 th\u00edch kh\u00f4ng nh\u1ec9? V\u1eeba ngoan, v\u1eeba l\u00e0nh, v\u1eeba xinh?

Th\u00e1ng s\u00e1u h\u00ecnh nh\u01b0 trong Nam c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u m\u01b0a, \u1edf ngo\u00e0i B\u1eafc c\u0169ng nhi\u1ec1u nh\u01b0ng kh\u00f4ng \u0111\u1ebfn m\u1ee9c th\u1ebf. M\u01b0a th\u00e1ng s\u00e1u h\u00ecnh nh\u01b0 l\u00e0 m\u00e1t, d\u1ec5 ch\u1ecbu, hay c\u00f3 s\u1ea5m, ch\u1ee9 kh\u00f4ng d\u1ea7m d\u1ec1 \u0111\u1ebfn s\u1ed1t ru\u1ed9t nh\u01b0 m\u01b0a xu\u00e2n. C\u00f2n nh\u1edb c\u01a1n m\u01b0a th\u00e1ng s\u00e1u n\u00e0o n\u0103m ngo\u00e1i ch\u0103ng? M\u1ed9t c\u01a1n m\u01b0a ban s\u00e1ng, tr\u1eddi t\u1ed1i s\u1eadp l\u1ea1i, m\u01b0a ch\u1ee3t \u0111\u1ebfn r\u1ed3i ch\u1ee3t \u0111i, \u0111\u1ec3 l\u1ea1i m\u1eb7t \u0111\u01b0\u1eddng Gi\u1ea3ng V\u00f5 loang lo\u00e1ng n\u01b0\u1edbc. M\u1ed9t c\u01a1n m\u01b0a kh\u00e1c \u0111\u1ebfn trong c\u01a1n b\u00e3o, k\u1ecbp qu\u1eadt ng\u00e3 m\u1ea5y c\u00e2y l\u1edbn ven h\u1ed3 Ng\u1ecdc Kh\u00e1nh trong m\u1ed9t bu\u1ed5i t\u1ed1i ng\u1ed3i m\u1ed9t m\u00ecnh tr\u00e1nh m\u01b0a \u1edf Li\u1ec5u Giai caf\u00e9. M\u1ed9t c\u01a1n m\u01b0a r\u00ec r\u1ea7m su\u1ed1t bu\u1ed5i t\u1ed1i n\u01a1i g\u00e1c hai m\u1ed9t qu\u00e1n nh\u1ecf ven h\u1ed3 Gi\u1ea3ng V\u00f5. Hay \u0111\u00f3 l\u00e0 th\u00e1ng b\u1ea3y nh\u1ec9, ch\u1eb3ng nh\u1edb n\u1eefa. D\u00f9 sao, nh\u01b0 th\u1ebf tr\u00ed nh\u1edb suy t\u00e0n th\u1eadt nh\u01b0ng c\u0169ng kh\u00f4ng \u0111\u1ebfn n\u1ed7i t\u1ed3i qu\u00e1, ch\u01b0a \u0111\u1ebfn m\u1ee9c ph\u1ea3i nh\u01b0 anh g\u00ec trong Memento x\u0103m kh\u1eafp ng\u01b0\u1eddi cho kh\u1ecfi qu\u00ean. C\u0169ng kh\u00f4ng \u0111\u1ebfn n\u1ed7i ph\u1ea3i h\u1edbt h\u1ea3i l\u1eadt \u0111\u1eadt nh\u01b0 anh Jim Carrey trong Eternal Sunshine t\u00ecm n\u01a1i n\u00e0o \u0111\u1ec3 gi\u1ea5u k\u00fd \u1ee9c.

C\u00f2n b\u00e0i n\u00e0o n\u1eefa v\u1ec1 th\u00e1ng s\u00e1u? \u201cC\u01a1n m\u01b0a \u0111\u01b0a m\u00ecnh v\u00e0o th\u00e1ng S\u00e1u. Th\u1eddi gian tr\u00f4i theo ti\u1ebfng ve k\u00eau\u201d Th\u00e1ng S\u00e1u m\u00f9a thi, l\u00e0 th\u1ee9 th\u00e1ng s\u00e1u c\u1ee7a m\u01b0\u1eddi n\u0103m tr\u01b0\u1edbc, m\u01b0\u1eddi hai n\u0103m tr\u01b0\u1edbc. B\u00e0i n\u00e0y c\u00f3 m\u1ea5y c\u00e2u d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, \u00fd h\u01a1i l\u1ea1 \u201cTh\u00e1ng S\u00e1u m\u00f9a thi. Anh hi\u1ec3u l\u1eafm, c\u00e1i nh\u00edu m\u1ea7y ch\u00e2n th\u1eadt\u201d- L\u00ea Tu\u1ea5n h\u00e1t, c\u00f3 c\u00e1i kh\u00f4ng kh\u00ed c\u1ee7a c\u00e1i th\u1eddi \u201cch\u00f9m ph\u01b0\u1ee3ng v\u0129 em c\u1ea7m l\u00e0 tu\u1ed5i t\u00f4i m\u01b0\u1eddi t\u00e1m\u201d.

C\u00f2n m\u1ed9t c\u00e2u n\u1eefa \u201cNh\u1eefng con \u0111\u01b0\u1eddng ngo\u1ea1i \u00f4 n\u1eafng ch\u00f3i. Nh\u1eefng con \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea7y hoa th\u00e1ng s\u00e1u h\u00e8 r\u01a1i\u201d. Ti\u1ebfp theo m\u1ea5y c\u00e2u n\u00e0y t\u1ea5t nhi\u00ean s\u1ebd l\u00e0 \u201cT\u00f4i mong v\u1ec1 H\u00e0 N\u1ed9i, \u0111\u1ec3 nghe gi\u00f3 s\u00f4ng H\u1ed3ng th\u1ed5i\u201d. H\u00e0 N\u1ed9i th\u00e1ng s\u00e1u c\u00f3 hoa g\u00ec? Ch\u1eafc l\u00e0 b\u1eb1ng l\u0103ng, cu\u1ed1i th\u00e1ng 5 n\u0103m ngo\u00e1i v\u1ec1 th\u1ea5y t\u00edm s\u1eabm kh\u1eafp ph\u1ed1 ph\u01b0\u1eddng. Sau \u0111\u00f3 ch\u1eafc l\u00e0 l\u00e1c \u0111\u00e1c ph\u01b0\u1ee3ng.

\u201cTh\u00e1ng s\u00e1u, m\u01b0a, m\u01b0a. Gi\u00e1 tr\u1eddi \u0111\u1eebng m\u01b0a v\u00e0 anh \u0111\u1eebng nh\u1edb. Tr\u1eddi kh\u00f4ng m\u01b0a v\u00e0 anh kh\u00f4ng nh\u1edb, anh c\u00f2n bi\u1ebft l\u00e0m g\u00ec.\u201d \u1eea, gi\u1edd tr\u1eddi kh\u00f4ng m\u01b0a v\u00e0 anh kh\u00f4ng nh\u1edb n\u00ean anh c\u0169ng ch\u1eb3ng bi\u1ebft l\u00e0m g\u00ec n\u1eefa. Anh \u0111i ng\u1ee7 v\u1eady.

Ch\u00fac m\u1eebng ng\u00e0y Qu\u1ed1c t\u1ebf thi\u1ebfu nhi (cho c\u00f3 c\u00e1i m\u00e0 ch\u00fac m\u1eebng ch\u1ee9).
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

8 comments:

 1. "Con mưa đưa mình vào tháng 6...
  Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
  Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
  Em bắt đầu, nơi anh đi qua"...


  ...viết ngọt ngào

  nhưng lộn xộn

  mà cái đoạn Chúc mừng Quốc tế thiếu nhi thì em chịu.. không hiểu cái mạch suy nghĩ của anh :P

  ReplyDelete
 2. Jazz cho một ngày mưa

  "Trời không mưa và em không đến
  Anh còn biết làm gì"

  Saxophone lang thang
  Saxophone đi hoang
  Và ngày mưa em không đến
  Ngày mưa em không đến
  Không đến
  Ôi anh biết làm gì khi trời mưa
  Anh xoè tay hứng giọt
  Mưa rơi
  Ướt nhoè
  Ướt nhoè
  Có nỗi buồn nào lang thang ngoài mưa
  Kèn saxophone rên rỉ mãi khúc buồn
  Buồn tênh
  Buồn tênh
  Ngày mưa buồn
  Và em không đến
  Anh cắn hạt mưa vỡ oà
  Bay bay
  Bay ngoài cửa sổ mưa rơi
  Và em không đến
  Khi trời mưa rơi
  Trách gì
  Trách gì
  Em không đến
  Saxophone rên rỉ mãi khúc buồn
  Saxophone lang thang
  Saxophone uống rượu
  Saxophone ngồi đếm
  Ngồi đếm
  Ngồi đếm mưa rơi
  Li ti hạt lạnh trời mưa buồn
  Saxophone bật khóc
  Ngày xưa trời mưa em có khóc
  Mưa buồn mưa buồn........trách gì
  Saxophone lang thang
  Saxophone đi hoang.

  Pagoda

  ReplyDelete
 3. Tháng Sáu Hà Nội có mùa hoa Sen Linh ạ. Hoa Bằng Lăng năm nay nở sớm, chưa hết tháng năm mà hoa đã bạc màu rồi.

  ReplyDelete
 4. @Van Nguyet: Anh thử viết kiểu hơi random một tí ấy mà.
  @tea: Ừ, tớ dạo quanh mấy blog thấy mấy cái nhắc tới hoa sen. Nhưng mà trong câu "Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi” thì không thể là hoa sen rồi.

  ReplyDelete
 5. MSG: Troi mua..
  Reply: Uh mua...

  ReplyDelete
 6. Kỷ niệm như rêu em níu vào trượt ngã
  Vết nhói đau đến lạ
  Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
  Giá như ta là của nhau...

  ReplyDelete
 7. Giá như không có câu Khẩu hiệu chúc mừng ngày 1-6 cuối cùng thì entry này sẽ mang tính chất sến toàn bộ

  ReplyDelete