Monday, May 28, 2007

Entry for May 28, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Clip cu\u1ed1i c\u00f9ng t\u1eeb youtube trong ng\u00e0y h\u00f4m nay (h\u00f4m nay flood blog h\u01a1i b\u1ecb nhi\u1ec1u). Nghe l\u1ea1i Bon Jovi. C\u00e1c fan nh\u1ea1c rock \u201cch\u00e2n ch\u00ednh\u201d c\u00f3 th\u1ec3 c\u01b0\u1eddi khi nghe n\u00f3i t\u1edbi Bon Jovi, v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft lu\u1eadn nh\u1ea1c anh n\u00e0y l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i h\u00f3a, l\u00e0 s\u1ebfn, nh\u1ea1c \u0111\u01a1n \u0111i\u1ec7u, l\u00e0 rock cho g\u00e1i hay cho teen etc. M\u00e0 c\u0169ng \u0111\u00fang th\u1eadt (n\u00f3i cho ch\u00ednh x\u00e1c th\u00ec m\u00ecnh c\u0169ng ch\u01b0a bao gi\u1edd th\u1ef1c s\u1ef1 l\u00e0 fan c\u1ee7a Bon Jovi), m\u1ea5y c\u00e2u nh\u01b0 \u201cI'll be there for you. I'd live and I'd die for you. Steal the sun from the sky for you\u201d th\u00ec c\u0169ng s\u1ebfn v\u00e0 cheesy th\u1eadt. V\u00e0 r\u1ea5t nhi\u1ec1u kh\u00e1n gi\u1ea3 n\u1eef h\u00e2m m\u1ed9 Bon Jovi kh\u00f4ng ch\u1ec9 v\u00ec anh \u1ea5y h\u00e1t nhi\u1ec1u b\u00e0i rock s\u1ebfn m\u00e0 c\u00f2n v\u00ec anh \u1ea5y \u0111\u1eb9p trai baby face n\u1eefa, ki\u1ec3u n\u1ed5i lo\u1ea1n nh\u01b0ng v\u1eabn c\u00f3 th\u1ec3 thu\u1ea7n h\u00f3a- \u0111\u00fang m\u1eabu nhi\u1ec1u ph\u1ee5 n\u1eef th\u00edch. Anyway, chuy\u1ec7n \u0111\u00f3 \u0111\u1ec3 ra ri\u00eang, th\u1ec9nh tho\u1ea3ng c\u00f3 nh\u1eefng l\u00fac m\u00ecnh c\u0169ng th\u00edch nghe nh\u1eefng b\u00e0i v\u00f4 t\u01b0 ki\u1ec3u Bon Jovi ca ng\u1ee3i th\u1ee9 t\u00ecnh y\u00eau c\u00f3 th\u1ec3 h\u01a1i c\u00f4ng th\u1ee9c v\u00e0 clich\u00e9- nh\u01b0ng m\u00e0 trong \u0111\u1eddi n\u00e0y c\u00f3 th\u1ee9 t\u00ecnh y\u00eau n\u00e0o l\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f4ng th\u1ee9c v\u00e0 clich\u00e9 nh\u01b0 Umberto Eco t\u1eebng n\u00f3i trong c\u00e1ch t\u1ecf t\u00ecnh h\u1eadu hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. Ho\u1eb7c l\u00e0 c\u00f3 nh\u1eefng c\u00e2u th\u1ec9nh tho\u1ea3ng t\u1ef1 nhi\u00ean l\u1ea1i g\u1ee3i ra g\u00ec \u0111\u00f3 trong \u0111\u1ea7u m\u00ecnh, v\u00ed d\u1ee5 nh\u01b0 c\u1ea3 b\u00e0i Bed of Roses, m\u00ecnh nh\u1edb m\u1ed7i c\u00e2u \u201cI want to lay you down on a bed of roses\u201d, c\u00e2u n\u00e0y \u0111\u00f4i khi khi\u1ebfn m\u00ecnh li\u00ean t\u01b0\u1edfng t\u1edbi phim American Beauty trong \u0111\u00f3 nh\u00e2n v\u1eadt ch\u00ednh m\u01a1 t\u01b0\u1edfng t\u1edbi h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00f4 g\u00e1i tr\u1ebb kh\u1ecfa th\u00e2n n\u1eb1m tr\u00ean nh\u1eefng c\u00e1nh h\u1ed3ng. So, it\u2019s still something, after all, however cheesy it is.

I want to lay you down in a bed of roses
For tonite I sleep on a bed of nails
I want to be just as close as the Holy Ghost is
And lay you down on a bed of roses

(Bed of Roses)

I'll be there for you
These five words I swear to you
When you breathe I want to be the air for you
I'll be there for you
I'd live and I'd die for you
Steal the sun from the sky for you
Words can't say what a love can do
I'll be there for you

(I'll be there for you) <");To view this multimedia content, please enable Javascript./embed>

2 comments:

  1. hehe, sến đôi lúc cũng vui muh. ở Yoko Sài Gòn có 1 anh tên Minh_hát toàn nhạc Bon Jovi, hehe, mà kiểu kiểu cũng vậy nữa

    ReplyDelete
  2. ờ, cái blast "Love is just 4...", hehe, hôm qua em cũng mới nói với bf dậy đó. Bị chửi quá trời, keke. yêu thì chỉ là " y_e_u" thôi mà

    ReplyDelete