Thursday, July 26, 2007

Entry for July 26, 2007

Bài phân tích chi tiết của Le về vấn đề biển Đông và sự lựa chọn của Việt Nam. Rất đáng đọc.

Trung Hoa, Mỹ và vấn đề tranh chấp biển Đông

No comments:

Post a Comment