Thursday, March 30, 2006

Tin báo chí

Xem bộ trưởng và thứ trưởng “đánh bốc”

(Very good and witty editorial)

Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

 

No comments:

Post a Comment