Saturday, January 14, 2006

Quote of the day

Hãy bằng lòng thiên đường trong lều rách.

Nếu lâu đài kẻ khác nẫng tay trên

(Vuxotxki- A Russian poet)

No comments:

Post a Comment